GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Allmänna bestämmelser och villkor

Följande allmänna villkor för AVILOO GmbH, Brown-Boveri-Strasse 16, 2351 Wiener Neudorf, (nedan kallad "AVILOO") gäller för köp av ett AVILOO-batteritest och för deltagande som "testförare".
AVILOO är specialiserat på testning av litiumbatterier i elfordon och har för detta ändamål utvecklat oberoende testförfaranden. AVILOO Premium-batteritestet ger information om den aktuella statusen (den så kallade hälsostatusen) och kvaliteten på batteriet i ett elfordon. För att göra detta är det nödvändigt att ansluta el- eller plug-in-hybridfordonet till AVILOO Box och ladda ur fordonet från ett laddningstillstånd på 100 % till under 10 %. När laddningstillståndet på 10 % har uppnåtts utvärderas fordonsdata från fordonselektroniken och GPS-positionsdata från AVILOO Box och AVILOO Battery State of Health Certificate utfärdas. AVILOO Flash-batteritestet ger information om batteriets status i ett elfordon. För detta ändamål är det nödvändigt att el- eller plug-in-hybridfordonet är anslutet till AVILOO Box. Under denna anslutning utvärderas fordonsdata som läses ut från fordonselektroniken från AVILOO Box och en AVILOO batterirapport om status utfärdas.
Förutom de betalda AVILOO-batteritesterna har användare av el- och plug-in-hybridfordon också möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen av AVILOO-testförfarandet som testförare och att slutföra testkörningar - utan att erhålla ett AVILOO-battericertifikat. Målet med dessa testkörningar är att utöka AVILOOs pool av jämförande data mot vilka AVILOOs batteritester utförs. När en testförare deltar som testförare kan denne använda AVILOOs webbportal för att få tillgång till allmän information om det fordon som är utrustat med AVILOO Box, samt information om de resor som gjorts. Testföraren kan dock inte dra några slutsatser om fordonsbatteriets status utifrån denna information.
AVILOO:s erbjudanden riktar sig både till företagare enligt § 1 i den österrikiska handelslagen (UGB) och till konsumenter enligt § 1 i den österrikiska konsumentskyddslagen (KSchG).
Motstridiga allmänna villkor gäller endast om AVILOO uttryckligen har lämnat in dem skriftligen.
AVILOO förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst och utan att ange skäl. Testförarna kommer att informeras om ändringarna genom att skicka ett e-postmeddelande till dem, med angivande av en motsvarande tidsfrist efter vilken ändringarna träder i kraft. Om testföraren använder AVILOO Box efter att tidsfristen har löpt ut godkänner han/hon därmed de ändrade allmänna villkoren. Denna rättsliga konsekvens kommer att påpekas för testföraren i början av perioden inom ramen för ovan nämnda sändning.

2. Testdrivrutin och Testdrivrutin

För att bli testförare av AVILOO kan intresserade parter registrera sig kostnadsfritt på webbplatsen www.aviloo.com genom att lämna de uppgifter som krävs. Registreringen sker under förutsättning att dessa regler och villkor accepteras. AVILOO förbehåller sig rätten att neka intresserade parter utan att ange skäl. Först efter bekräftelse från AVILOO och leverans av AVILOO Box kan en intresserad part bli testförare.
AVILOO förser testföraren med AVILOO Box kostnadsfritt. Om testföraren ansluter AVILOO Box till sitt el- eller plug-in-hybridfordon via analyskontakten, läses dess data ut och GPS-data från GPS-modulen i AVILOO Box registreras och överförs till AVILOO via SIM-kort. Testföraren förser AVILOO med data kostnadsfritt.
AVILOO Box registrerar endast data och överför dem till AVILOO när fordonet är i drift eller AVILOO Box är inkopplad och strömförsörjd. Testföraren kan när som helst stoppa registreringen av data genom att koppla bort anslutningen mellan sitt elfordon och AVILOO Box. AVILOO Box registrerar framför allt fordonets identifieringsnummer, batteriets spänning, temperatur och laddningstillstånd samt GPS-data. Testföraren kan också förhindra överföring av GPS-data genom att informera AVILOO via e-post senast 3 timmar efter slutförandet av beställningen att ingen registrering av GPS-data får ske.
En testkörning börjar så snart testföraren startar det elektriska fordonet som är anslutet till AVILOO Box eller AVILOO Box förses med ström. Respektive testkörning avslutas så snart fordonet inte är i drift eller strömförsörjningen till AVILOO Box avbryts.
AVILOO och testföraren har rätt att när som helst avsluta deltagandet som testförare. Deltagandet som testförare upphör under alla omständigheter när antingen AVILOO meddelar testföraren om detta eller testföraren permanent kopplar bort AVILOO Box från fordonet, dock senast när testföraren återlämnar AVILOO Box till AVILOO.
Under deltagandet som testförare kan testföraren kostnadsfritt hämta olika batteri- och fordonsdata via AVILOOs webbplats. Batteriets status är inte synlig.
Om en testförare beställer ett betalt AVILOO-batteritest, innebär utfärdandet av AVILOO-battericertifikatet inte automatiskt att testkörningen avslutas.

3. AVILOO Box

AVILOO tillhandahåller AVILOO Box kostnadsfritt under tiden som ett AVILOO-batteritest pågår. AVILOO Box förblir AVILOOs egendom och måste returneras till AVILOO senast två arbetsdagar efter det att AVILOO-batteritestet har avslutats. Eventuella kostnader för återlämnandet måste bäras av testföraren. Köparen av AVILOO-batteritestet ådrar sig inga kostnader om den returetikett som medföljde leveransen används.
Testföraren är skyldig att omedelbart informera AVILOO om eventuella skador eller defekter på AVILOO Box. Om Testföraren skadar AVILOO Box ska han/hon ersätta AVILOO för kostnaden för AVILOO Box med ett belopp motsvarande material- och produktionskostnaderna. Från och med februari 2023 är dessa för närvarande 550 €.
Om AVILOO Box inte returneras till AVILOO i rätt tid, har AVILOO rätt att ta ut en avgift för AVILOO Box motsvarande material- och produktionskostnaderna på upp till 550 €. Detta gäller även om AVILOO Box returneras skadad.

4. Test av AVILOO-batterier

Ett AVILOO Premium-batteritest kan köpas mot en avgift för de fordonsmodeller som nämns på AVILOOs webbplats. Innehållet på AVILOOs webbplats www.aviloo.com är inte bindande civilrättsliga erbjudanden om ingående av avtal - erbjudandet om ingående av motsvarande avtal görs av kunden i och med att beställningen ingås. AVILOO accepterar detta erbjudande genom att skicka en orderbekräftelse till kunden.

Intresserade parter kan köpa ett sådant AVILOO Premium-batteritest via AVILOO:s webbutik, varvid detta sker i enlighet med dessa allmänna villkor. Ett avtal om AVILOO Premium-batteritest ska endast ingås efter bekräftelse från AVILOO i händelse av en beställning via e-post, varvid AVILOO förbehåller sig rätten att avvisa intresserade parter utan att ange skäl.

AVILOO förbehåller sig rätten att dra sig ur avtalet om batteritester som ingåtts i webbutiken, med angivande av skäl, om oförutsedda tekniska problem uppstår med enskilda fordonsmodeller. I detta fall kommer kunden, efter att ha returnerat AVILOO Box, att återbetalas hela köpbeloppet till den betalningsmetod som valts via betaltjänstleverantören (kreditkort eller KLARNA omedelbar banköverföring) inom 14 dagar efter mottagandet av AVILOO Box.

Kostnaderna för AVILOO batteritest baseras på prisinformationen i AVILOO Webshop på Aviloo.com.

För AVILOO Premium-batteritest är det nödvändigt att det fordon vars batteri ska testas är 100 % fulladdat och urladdat till en laddningsstatus på 10 % inom sju dagar. AVILOO Premium-batteritestet måste påbörjas inom 5 arbetsdagar från mottagandet av AVILOO Box.

Efter att ha nått en laddningsstatus på 10 % kommer AVILOO att utvärdera data och bedöma batteriets hälsostatus. Kunden får ett AVILOO-battericertifikat, som AVILOO skickar inom 48 timmar på arbetsdagar. I detta certifikat anges hälsostatus för fordonets batteri.

Om en annan diagnostisk enhet är ansluten till fordonet som ska testas måste kunden koppla ur den innan AVILOO-batteritestet påbörjas. AVILOO tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas av att en annan diagnostisk enhet är installerad i fordonet eller ansluten till fordonet utöver AVILOO Box. AVILOO påpekar uttryckligen att det i ett sådant fall kan uppstå funktionsstörningar i fordonet. I detta fall ges ingen garanti för att AVILOO-batteritestet fungerar perfekt.

5. Betalningsarrangemang

För beställningar som görs i AVILOO:s webbutik kan kunden betala med kreditkort eller genom direkt banköverföring.
För andra beställningar (t.ex. direktkontakt med AVILOO) kan kunden betala med faktura, som AVILOO skickar till kunden.

6. Leveransvillkor

Leveransen sker kostnadsfritt från beställning och betalning i webbshopen inom 5 arbetsdagar.
Leveransen kan ta mellan 3 och 5 arbetsdagar beroende på vilken pakettjänstleverantör som utför frakten.
Efter kundens AVILOO Premiumtest kommer analysen av batteriets hälsa att utföras inom 1 arbetsdag och inom ytterligare en arbetsdag kommer AVILOO-battericertifikatet att skickas.
Under alla omständigheter accepterar köparen eventuella mindre leveransförseningar, utan rätt till kompensation eller ångerrätt.
Det tillkommer inga extra kostnader för leverans och retur av AVILOO Box, eftersom dessa regleras i samband med köp av AVILOO Batteritest.
När batteritestet har utförts och slutförts måste AVILOO Box överlämnas för returfrakt inom 5 arbetsdagar till den pakettjänstleverantör som anges av AVILOO och som syns på returetiketten.

7. Rätt till återkallelse

Köpare som är konsumenter enligt den österrikiska konsumentskyddslagen kan ångra ett avtal som ingåtts på distans (eller en avtalsförklaring som gjorts på distans) inom en period på 14 kalenderdagar - såvida inte ett lagstadgat undantag gäller. Detta gäller även för avtal om batteritester som ingås via AVILOO:s webbutik.
Ångerfristen är fjorton kalenderdagar. Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås - dvs. den dag då AVILOO skickar orderbekräftelsen till kunden.
För att ångra köpavtalet måste kunden meddela detta (t.ex. genom att skicka ett brev per post eller ett e-postmeddelande). Denna förklaring är inte bunden till någon särskild form. För att AVILOO ska kunna behandla ångerförklaringen måste kunden dock lämna följande information i sin ångerförklaring: Kundens namn, fordonsmodell, fordonets identifikationsnummer, beställningsdatum.
Det är tillräckligt om meddelandet om frånträde skickas inom tidsfristen utan att ange skäl. Lördagar, söndagar och helgdagar räknas med i beräkningen av tidsfristen.
AVILOO återbetalar avgiften med hjälp av det insatta betalningsmedlet. Om Kunden redan har mottagit AVILOO Box, eller om den är på väg till Kunden, kommer AVILOO inte att ordna med återbetalningen förrän AVILOO Box har returnerats till AVILOO.
Om Kunden redan har mottagit AVILOO Box vid tidpunkten för inlämnandet av meddelandet om frånträde, måste Kunden returnera AVILOO Box till AVILOO inom 5 dagar efter inlämnandet av sitt meddelande om frånträde. För detta ändamål kan Kunden använda den returetikett som tillhandahålls av AVILOO. Kunden kommer inte att debiteras för frakt- och returkostnader för AVILOO Box om AVILOO Box returneras inom 5 dagar från ångerdatumet (datum för poststämpel eller godkännande av pakettjänst som referensdatum). Om AVILOO Box mottas av AVILOO vid ett senare datum förbehåller sig AVILOO rätten att återkräva fraktkostnaderna från Kunden.
Om Kunden ännu inte har mottagit AVILOO Box vid tidpunkten för inlämnandet av meddelandet om frånträde, men frakten redan har påbörjats, är Kunden också skyldig att returnera AVILOO Box till AVILOO omedelbart efter mottagandet i enlighet med 6.6.
I händelse av att Kunden meddelar sin ånger men redan har påbörjat batteritestet, förbehåller sig AVILOO rätten att kräva ersättning från Kunden för de kostnader som redan har uppstått. I detta avseende uppmärksammar AVILOO Kunden på det faktum att en stor del av den ansträngning som ett batteritest innebär uppstår när det inleds. Detta kan leda till att AVILOO:s krav på återbetalning av tidigare nämnda kostnader uppgår till 80 euro.

8. Ansvar

I den mån AVILOO är ansvarigt för skador i enlighet med lagstadgade bestämmelser, är ansvaret för materiella skador begränsat till uppsåt och grov vårdslöshet. Allt ytterligare ansvar för AVILOO, särskilt för lätt vårdslöshet, atypisk skada, utebliven vinst, skada orsakad av defekter, indirekt skada och följdskada, skada orsakad av tredje part etc. är uteslutet.
AVILOO ska inte hållas ansvarigt för skador på det fordon som är anslutet till AVILOO Box om det har orsakat sådan skada genom lätt vårdslöshet.
I de battericertifikat som utfärdas efter ett Premium-batteritest, anger AVILOO batteriets status med ett fluktuationsintervall angivet i varje enskilt fall. AVILOO ska inte hållas ansvariga gentemot köparna av ett Premium-batteritest för det faktum att batteriets faktiska status avviker från det angivna värdet inom det angivna fluktuationsintervallet. Om certifikatresultatet avviker från det faktiska batteritillståndet med mer än det angivna fluktuationsintervallet, ska AVILOO endast vara ansvarigt gentemot köparen av ett Premium-batteritest om denna avvikelse beror på grov vårdslöshet eller avsiktlig handling från AVILOOs sida.
AVILOO ska inte vara ansvarigt gentemot testföraren eller någon tredje part för skador som beror på olyckor som orsakats av slarv, såsom att vända bort blicken från vägen och hantering av den mobila AVILOO Testapp. AVILOO Testapp får endast användas när fordonet står stilla och efter att det har parkerats på ett säkert sätt. Det är inte nödvändigt att använda testappen efter resans början för att genomföra batteritestet, eftersom testets slutförande automatiskt upptäcks baserat på de överförda uppgifterna och bekräftas till kunden via e-post eller SMS.

9. Lagval, fullgörelseort, domstolsland

Österrikisk lag gäller, med undantag för referensstandarderna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. När det gäller konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån det inte innebär att det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort (förmånsprincipen) går förlorat.
Platsen för fullgörande och behörighet är AVILOO:s säte, i den mån det inte finns tvingande bestämmelser i konsumentskyddslagen som anger motsatsen.

10. Slutbestämmelser

Om enskilda bestämmelser är ogiltiga påverkar det inte giltigheten av de övriga bestämmelserna i dessa villkor. Den ogiltiga klausulen ersätts av en effektiv klausul som i fråga om mening och syfte kommer närmast den tidigare i ekonomiska och juridiska termer eller – när det gäller konsumenter – föreskrivs i lag. Detta gäller även i tillämpliga delar i händelse av en lucka i bestämmelserna.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close