GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. basis

De volgende Algemene Voorwaarden van AVILOO GmbH, Brown-Boveri-Straße 16, 2351 Wiener Neudorf, (hierna te noemen "AVILOO") zijn van toepassing op de aankoop van een AVILOO accutest alsmede op de deelname als "testrijder".
AVILOO is gespecialiseerd in het testen van lithiumbatterijen in elektrische voertuigen en heeft hiervoor een onafhankelijke testprocedure ontwikkeld. De AVILOO accutest geeft informatie over de huidige conditie en kwaliteit van de accu van een elektrisch voertuig. Daartoe moet het elektrische of plug-in hybride voertuig op de AVILOO Box worden aangesloten en moet een proefrit worden gemaakt. Na afloop van de proefrit worden de uit de voertuigelektronica afgelezen voertuiggegevens en de GPS-positiegegevens van de AVILOO Box geëvalueerd en wordt een AVILOO Battery Certificate of health (gezondheidsverklaring) afgegeven.
Naast de betaalde AVILOO Accutest hebben gebruikers van elektrische en plug-in hybride voertuigen ook de mogelijkheid om als testrijder bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de AVILOO testprocedure en testritten te maken - zonder een AVILOO Accucertificaat te verkrijgen. Het doel van deze testritten is AVILOO's pool van vergelijkende gegevens waarmee de AVILOO-batterijtest wordt uitgevoerd, uit te breiden. Tijdens zijn deelname als testrijder kan de testrijder het AVILOO-webportaal gebruiken om toegang te krijgen tot algemene informatie over het voertuig dat is uitgerust met de AVILOO box, en tot informatie over de afgelegde ritten. De testrijder kan uit deze informatie echter geen conclusies trekken over de toestand van de voertuigaccu.
De aanbiedingen van AVILOO zijn zowel gericht op ondernemers iSd § 1 UGB als op consumenten iSd § 1 KSchG.
Tegenstrijdige AV zijn alleen van toepassing indien AVILOO zich daar uitdrukkelijk en schriftelijk aan heeft onderworpen.
AVILOO behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De testpiloten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de wijzigingen, met vermelding van de uiterste datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden. Indien de Testrijder de AVILOO Box na het verstrijken van de termijn gebruikt, stemt hij daarmee in met de gewijzigde AV. De testrijder zal aan het begin van de periode binnen de bovengenoemde verzending op deze juridische consequentie worden gewezen.

2. testbestuurder en testrit

Om testrijder van AVILOO te worden, kunnen geïnteresseerden zich gratis registreren op de website www.aviloo.com, met opgave van de nodige gegevens. Deze inschrijving geschiedt onder aanvaarding van deze voorwaarden. AVILOO behoudt zich het recht voor om belangstellenden zonder opgave van redenen te weigeren. Pas met de bevestiging van AVILOO en de toezending van de AVILOO box wordt een belangstellende testrijder.
AVILOO stelt de testrijder de AVILOO Box gratis ter beschikking. Als de testrijder de AVILOO Box via de analysestekker op zijn elektrische of plug-in hybride voertuig aansluit, worden de gegevens uitgelezen en worden de GPS-gegevens van de GPS-module van de AVILOO Box geregistreerd en via de SIM-kaart naar AVILOO doorgestuurd. De testrijder stelt de gegevens gratis ter beschikking van AVILOO.
De AVILOO box registreert alleen de gegevens en zendt deze naar AVILOO wanneer het voertuig in gebruik is of wanneer de AVILOO box is aangesloten op de stroomvoorziening. De testrijder kan de registratie van de gegevens op elk moment stopzetten door de verbinding tussen zijn elektrisch voertuig en de AVILOO Box te verbreken. De AVILOO Box registreert met name het voertuigidentificatienummer, de spanning, de temperatuur en de ladingstoestand van de batterij, alsook GPS-gegevens. De testbestuurder kan voorts de overdracht van GPS-gegevens verhinderen door AVILOO informeel per e-mail, uiterlijk 3 uur na de voltooiing van de opdracht, mee te delen dat geen registratie van GPS-gegevens mag plaatsvinden.
Een testrit begint zodra de testrijder het elektrische voertuig start dat is aangesloten op de AVILOO Box of de AVILOO Box van stroom wordt voorzien. De betreffende testrit wordt beëindigd zodra het voertuig niet meer rijdt of de stroomtoevoer naar de AVILOO-Box wordt onderbroken.
AVILOO en de testrijder hebben het recht om de deelname als testrijder op elk moment te beëindigen. De deelname als testrijder eindigt in ieder geval wanneer AVILOO de testrijder hiervan in kennis stelt of de testrijder de AVILOO box definitief loskoppelt van het voertuig, doch uiterlijk wanneer de testrijder de AVILOO box aan AVILOO retourneert.
De testrijder heeft tijdens zijn deelname als testrijder gratis toegang tot diverse batterij- en voertuiggegevens via de AVILOO-website. De toestand van de batterij is daarbij niet zichtbaar.
Als een testrijder een betaalde AVILOO Accutest bestelt, betekent de afgifte van het AVILOO Accucertificaat niet automatisch het einde van de testrit.

3. AVILOO Box

AVILOO zal de AVILOO box gratis ter beschikking stellen voor de duur van de testrit. Deze blijft eigendom van AVILOO en moet onmiddellijk na afloop van de proefrit, doch uiterlijk binnen vier weken, aan AVILOO worden geretourneerd. Eventuele kosten voor het terugbrengen van de testrit zijn voor rekening van de testrijder. Er zijn geen kosten voor de koper van de AVILOO accutest indien het bij de zending gevoegde retourlabel wordt gebruikt.
De testrijder is verplicht AVILOO onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele schade of defecten aan de AVILOO box. Indien de testrijder de AVILOO Box beschadigt, moet hij AVILOO de kosten van de AVILOO Box vergoeden ten bedrage van de materiaal- en productiekosten. Deze zijn momenteel vanaf februari 2021 €150 inclusief belastingen en heffingen.
Indien de AVILOO Box niet tijdig aan AVILOO wordt geretourneerd, is AVILOO gerechtigd voor de AVILOO Box een vergoeding in rekening te brengen die overeenkomt met de materiaal- en productiekosten tot een bedrag van € 450. Dit geldt ook in het geval dat de AVILOO Box beschadigd wordt geretourneerd.

4 AVILOO batterij test

Een AVILOO Accutest kan tegen betaling worden aangeschaft voor de voertuigmodellen die op de website van AVILOO staan vermeld. De inhoud van AVILOO op www.aviloo.com is geen bindend aanbod naar burgerlijk recht voor het sluiten van een overeenkomst - het aanbod voor het sluiten van de overeenkomst wordt door de klant gedaan met het sluiten van zijn bestelling. AVILOO aanvaardt dit aanbod door het sturen van een orderbevestiging aan de Klant.
Geïnteresseerden kunnen dergelijke AVILOO Batterijtesten kopen via de webwinkel van AVILOO of rechtstreeks bij AVILOO, waarbij dit gebeurt met instemming van deze AV. Een overeenkomst betreffende de AVILOO Accutest komt bij bestelling per e-mail alleen tot stand met de bevestiging door AVILOO, waarbij AVILOO zich het recht voorbehoudt belangstellenden zonder opgave van redenen te weigeren.
AVILOO behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract voor batterijtesten afgesloten in de web winkel, met opgaaf van redenen, indien zich onvoorziene technische problemen voordoen met individuele voertuigmodellen. In dit geval krijgt de klant na terugzending van de AVILOO Box binnen 14 dagen na ontvangst van de AVILOO Box het volledige aankoopbedrag teruggestort op de via betalingsdienstaanbieder Unzer gekozen betaalwijze (creditcard of directe bankoverschrijving KLARNA).
De kosten van de AVILOO Accutest zijn gebaseerd op de prijsinformatie in de AVILOO webshop op aviloo.com.
Voor de AVILOO accutest is het noodzakelijk een testrit uit te voeren met het voertuig waarvan de accu moet worden getest met de AVILOO box aangesloten. Tijdens de testrit moet een ontlading van de volledig geladen hoogspanningsbatterij tot een ladingstoestand van 10% plaatsvinden.
Aan het einde van de testrit evalueert AVILOO de gegevens en beoordeelt de gezondheid van de batterij. De klant ontvangt een AVILOO Batterij Certificaat, dat AVILOO op werkdagen binnen 48 uur verstuurt. Dit certificaat maakt gebruik van AVILOO-classificaties om de toestand van de batterij van het voertuig te schetsen.

5 Betalingswijzen

Bij bestelling in AVILOO's webwinkel, kan de klant betalen met credit card of via directe bankoverschrijving.
Voor andere bestellingen (b.v. direct contact met AVILOO), kan de klant betalen per factuur, die AVILOO naar de klant zal sturen.

6 Leveringsvoorwaarden

Verzending geschiedt na bestelling en betaling vanuit de webwinkel binnen 5 werkdagen Gratis verzending.
De levering kan tussen 3 en 5 werkdagen duren, afhankelijk van de leverancier van de pakketdienst.
Nadat de klant de ontlaadreis heeft voltooid, wordt binnen 1 werkdag de gezondheidsanalyse van de batterij uitgevoerd en binnen nog een werkdag wordt het AVILOO batterijcertificaat verzonden.
In elk geval aanvaardt de koper kleine vertragingen in de levering zonder recht op enige schadevergoeding of herroepingsrecht.
Er zijn geen extra kosten voor de levering en terugzending van de AVILOO Box, deze worden verrekend met de aankoop van de AVILOO Accutest.
Nadat de accutest is uitgevoerd en voltooid, moet de AVILOO Box binnen 10 werkdagen worden afgeleverd bij de pakketdienst die door AVILOO is vermeld en zichtbaar is op het retouretiket voor retourzending.

7 Herroepingsrecht

Kopers die consumenten zijn in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming kunnen een op afstand gesloten overeenkomst (of een op afstand afgelegde contractverklaring) binnen een termijn van 14 kalenderdagen herroepen - tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Dit geldt ook voor overeenkomsten voor batterijtesten die via de webshop van AVILOO worden gesloten.
De herroepingstermijn bedraagt veertien kalenderdagen. De herroepingstermijn gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten - dat wil zeggen op de dag waarop AVILOO de orderbevestiging naar de klant stuurt.
Om zich uit het koopcontract terug te trekken, moet de klant zijn terugtrekking verklaren (b.v. door middel van een per post verstuurde brief of een e-mail). Deze verklaring is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Opdat AVILOO de herroepingsverklaring kan verwerken, moet de klant in zijn herroepingsverklaring echter de volgende gegevens vermelden: naam van de klant, model voertuig, identificatienummer voertuig, besteldatum.
Het is voldoende als de kennisgeving van herroeping binnen de termijn wordt verzonden zonder opgave van redenen. Zaterdagen, zondagen en feestdagen tellen mee voor de berekening van de termijn.
AVILOO zal de vergoeding terugbetalen door middel van het gedeponeerde betaalmiddel. Als de klant de AVILOO Box al heeft ontvangen of als deze onderweg is naar de klant, zal AVILOO de terugbetaling pas in gang zetten nadat de AVILOO Box aan AVILOO is geretourneerd.
Als de klant de AVILOO Box al heeft ontvangen op het moment van het indienen van de herroepingsverklaring, moet de klant de AVILOO Box terugsturen naar AVILOO binnen 14 dagen na het indienen van de herroepingsverklaring. Hiervoor kan de klant het door AVILOO verstrekte retourlabel gebruiken. De klant hoeft geen verzend- en retourkosten voor de AVILOO Box te betalen als de AVILOO Box binnen 14 dagen na de herroepingsdatum (datum poststempel of acceptatie door de pakketdienst als referentiedatum) wordt teruggestuurd. Indien de AVILOO Box later door AVILOO wordt ontvangen, behoudt AVILOO zich het recht voor om de verzendkosten van de klant terug te vorderen.
Indien de Klant op het moment van het indienen van de herroepingsverklaring de AVILOO Box nog niet heeft ontvangen, maar de verzending al wel in gang is gezet, is de Klant eveneens verplicht de AVILOO Box direct na ontvangst aan AVILOO te retourneren conform 6.6.
In het geval dat de klant zich terugtrekt, maar de accutest is reeds begonnen en de proefrit is aangevangen, behoudt AVILOO zich het recht voor om van de klant vergoeding te eisen voor de reeds gemaakte kosten. In dit verband vestigt AVILOO de aandacht van de klant op het feit dat een groot deel van de kosten van een batterijtest worden gemaakt op het moment dat de test wordt gestart. Dit kan ertoe leiden dat AVILOO aanspraak maakt op vergoeding van de zojuist genoemde kosten voor een bedrag van EUR 80.

8. Aansprakelijkheid

Voor zover AVILOO aansprakelijk is voor schade volgens de wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid voor zaakschade beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Iedere verdere aansprakelijkheid van AVILOO, in het bijzonder voor lichte nalatigheid, atypische schade, gederfde winst, schade door gebreken, indirecte schade en gevolgschade, schade aan derden, etc. is uitgesloten.
AVILOO is niet aansprakelijk voor schade aan het voertuig dat is aangesloten op de AVILOO Box, mits deze schade is veroorzaakt door lichte nalatigheid.
In het batterijcertificaat dat na een batterijtest wordt afgegeven, geeft AVILOO de toestand van de batterij aan met telkens een fluctuatiebereik aangegeven. AVILOO is niet aansprakelijk tegenover de kopers van een batterijtest voor het feit dat de werkelijke toestand van de batterij afwijkt van de aangegeven waarde binnen het aangegeven fluctuatiebereik. In het geval dat het certificaatresultaat meer dan het aangegeven variatiebereik afwijkt van de werkelijke accutoestand, is AVILOO alleen aansprakelijk jegens de koper van een accutest als deze afwijking te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van AVILOO.
AVILOO is niet aansprakelijk jegens de testrijder of derden voor schade als gevolg van ongelukken veroorzaakt door onvoorzichtigheid tijdens de testrit, zoals het afwenden van de blik van de weg en de omgang in de mobiele AVILOO testapp. De AVILOO Testapp mag alleen worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat en nadat het veilig is geparkeerd. Het gebruik van de testapp na het begin van de rit is sowieso niet nodig voor de succesvolle uitvoering van de batterijtest, het einde van de test wordt automatisch gedetecteerd op basis van de doorgestuurde gegevens en bevestigd aan de klant via e-mail of sms.

9 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechter

Het Oostenrijks recht is van toepassing, met uitsluiting van de referentienormen van het VN-Verkoopverdrag. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover zij hen niet de bescherming ontneemt die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (beginsel van de voorkeursbehandeling).
De plaats van uitvoering alsook de plaats van bevoegdheid is de maatschappelijke zetel van AVILOO, voor zover dwingende bepalingen van de wet op de consumentenbescherming zich hier niet tegen verzetten.

10. slotbepalingen

De ongeldigheid van individuele bepalingen zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV. Het ongeldige beding wordt vervangen door een geldig beding dat naar zijn strekking en doel het eerstbedoelde beding in economisch en juridisch opzicht het meest benadert of - in het geval van consumenten - door de wet is voorzien. Dit geldt mutatis mutandis ook in geval van een lacune in de bepalingen.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close