PRIVACY POLICY

Vi lägger stor vikt vid att dina personuppgifter hanteras och skyddas på ett korrekt sätt. Vi behandlar därför dina uppgifter uteslutande på grundval av de rättsliga bestämmelserna, i synnerhet DSGVO och den österrikiska DSG.

Vi vill påpeka att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan innebära säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Innehåll i användarvillkoren:

1. Rättslig verkan av dessa användarvillkor
2. Behandling av personuppgifter
3. Länkar till andra webbplatser
4. Överföring av uppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer
5. Cookies
6. Google Analytics
7. Datasäkerhet
8. Kontakta oss via e-post, brev, telefon eller fax
9. Dina rättigheter
10. Uppdatering av integritetspolicyn
11. Kontakt

Denna integritetspolicy tjänar som information om den databehandling vi utför, dess natur, omfattning och syften, och dina rättigheter i detta avseende och gäller för alla aviloo.com subdomäner (webshop, funnels, etc.).

Dessa användarvillkor ska betraktas som en del av den internetpublikation som du hänvisades till från. Om delar av eller enskilda villkor i detta meddelande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten av de andra delarna av detta faktum.

2. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person (så kallad "registrerad"). Exempel är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, ålder, kön, personnummer. Dessutom finns det också särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade "känsliga uppgifter"). Enligt GDPR omfattar detta t.ex. hälsouppgifter eller uppgifter som rör straffrättsliga förfaranden.

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter endast om det finns en rättslig grund iSd DS-GVO, i följande tre situationer:

Om du vill registrera dig som testförare och/eller köpa ett AVILOO-batteritest behandlar vi följande uppgifter:

 • för- och efternamn
 • adress
 • för- och efternamn
 • för- och efternamn: justify;">adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • registreringsnummer
 • betalningsuppgifter

Som en del av provkörningarna samlar vi - i enlighet med provkörningsavtalet - in personuppgifter utöver andra tekniska data. Dessa uppgifter samlas in uteslutande för batteridiagnostik. Följande uppgifter samlas in:

 • fordonets identifikationsnummer
 • GPS-data för datavalidering och upptäckt av bedrägerier

När du besöker vår webbplats registreras din IP-adress, början och slutet av sessionen under den tid som sessionen varar.

Detta sker av tekniska skäl (besök på webbplatsen och fullgörande av avtal) och utgör därmed ett berättigat intresse iSv Art 6 para 1 lit f DSGVO. Om inget annat anges nedan kommer dessa uppgifter inte att behandlas vidare av oss.

Det är uttryckligen förbjudet för tredje part att skicka oönskad reklam och informationsmaterial med hjälp av de kontaktuppgifter som har publicerats i impressumet. AVILOO GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

3. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vi påpekar att denna sekretesspolicy endast gäller för AVILOO GmbH:s webbplats. Vi har inget inflytande över och kontrollerar inte att andra leverantörer följer de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna.

4. Överföring av uppgifter till tredjepartsleverantörer

På grund av komplexiteten i vissa databehandlingsåtgärder är det nödvändigt för oss att tillhandahålla vissa tjänster med hjälp av tredje part. Alla processorer till vilka personuppgifter tillhandahålls är avtalsenligt skyldiga att hålla dem konfidentiella och är endast behöriga att behandla dina uppgifter inom ramen för deras tjänsteleverans.

Överföringen av de uppgifter som är relevanta i respektive enskilt fall sker på grundval av de rättsliga bestämmelserna eller. avtal till följande enheter:

 • IT-tjänsteleverantörer
 • I syfte att optimera batteridiagnosförfarandet överför vi även tekniska data utan personlig referens till tjänsteleverantörer som kan vara belägna utanför EU. Dessa tjänsteleverantörer är producenter eller tillverkare inom området e-mobilitet och batteriproduktion samt forskningsinstitutioner.

5. Kakor

Vår webbplats använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras på din terminal med hjälp av webbläsaren. Vi använder cookies för att bättre förstå hur du använder vår webbplats för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt. De gör det till exempel möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Här hittar du en översikt över alla cookies som används. Du kan ge ditt samtycke till hela kategorier eller visa mer information för att välja endast vissa cookies:

Nödvändiga - Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner och krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt. Därför kan du inte inaktivera dem. Denna typ av cookies används uteslutande av webbplatsoperatören (förstapartscookie) och all information som lagras i cookies skickas endast till denna webbplats.

Funktionella - Funktionella cookies gör att denna webbplats kan tillhandahålla vissa funktioner och lagra information som användaren anger - till exempel namn som redan registrerats eller språkval. Detta säkerställer förbättrade och personliga funktioner.

Prestanda - Prestanda cookies samlar in information om hur denna webbplats används. Webbplatsoperatören använder dessa cookies för att förbättra webbplatsens attraktivitet, innehåll och funktionalitet.

 • statistik- & marknadsföringstabell (se nedan)

Obs: Denna uppräkning kan inte göra anspråk på att vara fullständig, eftersom Google enligt egen erfarenhet också ständigt ändrar sitt val av cookies.

Om du inte vill detta kan du ställa in din webbläsare så att den informerar dig om inställningen av cookies och endast tillåter detta i enskilda fall:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

6. Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalystjänst som tillhandahålls i Europa av Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

På vårt uppdrag använder Google den insamlade informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. För detta ändamål behandlar Google Cookie information om användningen av webbplatsen, t.ex. webbläsartyp och version, operativsystem som används, tidigare besökt webbplats, datorns IP-adress, tidpunkt för serverförfrågan.

Vi vill här påpeka att vi endast använder Google Analytics med aktiv IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Denna förkortning eliminerar den personliga referensen för din IP-adress. Enligt Google slås den IP-adress som överförs av din webbläsare inte samman med andra uppgifter från Google.

Behandlingen av dessa uppgifter sker endast med ditt samtycke (artikel 6.1 i DSGVO), som du uttryckligen har gett oss baserat på de cookie-inställningar som har ställts in. Du kan när som helst återkalla detta samtycke, men detta återkallande påverkar inte lagenligheten av den databehandling som utförts fram till dess.

Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras under en period av 14 månader.

Mer information om Googles dataanvändning, inställningar och opt-out-möjligheter finns i Googles integritetspolicy på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.de/intl/de/policies.

Dessutom kan du använda ett insticksprogram i webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google. Följande länk tar dig till lämplig plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. Datasäkerhet

Vi vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, förstörelse, förfalskning, manipulation, missbruk och obehörig åtkomst. Dina uppgifter lagras i en säker, toppmodern driftmiljö, med servern uteslutande inom EU:s rättsliga jurisdiktion.

Tillgången till vår webbplats är säkrad via HTTPS om din webbläsare stöder SSL. Detta innebär att kommunikationen mellan din terminal och vår server är krypterad.

De personuppgifter som du anger eller lämnar ut skyddas från obehörig åtkomst genom krypterad överföring, åtkomstskyddad lagring som inte är tillgänglig från utsidan och fysiska skyddsåtgärder för servrarna. Säkerhetsåtgärderna revideras kontinuerligt i enlighet med den tekniska utvecklingen. Förutom SSL-kryptering omfattar sådana åtgärder även regelbundna uppdateringar av programvara och hårdvara, permanent serverövervakning och hantering av säkerhetskopior

.

8. Kontakt via e-post, brev, telefon eller fax

Om du kontaktar oss kommer den information och de uppgifter du lämnar (namn, kontaktuppgifter, specifik information om din begäran) att lagras av oss i sex månader för att behandla begäran och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. De uppgifter som uppstår i detta sammanhang kommer att raderas omedelbart, såvida inte ett avtalsförhållande upprättas.

Om du vill kontakta oss via e-post vill vi påpeka att sekretessen för den överförda informationen inte kan garanteras. På grund av den tekniska utformningen kan innehållet i e-postmeddelanden läsas av tredje part om inte särskilda tekniska säkerhetsåtgärder vidtas. Vi ber er därför att inte skicka konfidentiell information via e-post.

9. Dina rättigheter

Du har i allmänhet rätt till åtkomst, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, återkallelse och invändning när det gäller dina uppgifter som lagras av oss.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte överensstämmer med de rättsliga bestämmelserna, har du också rätt att lämna in en invändning mot databehandlingen till den österrikiska dataskyddsmyndigheten och det behöriga organet i ditt land.

10. Uppdatering av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy efter behov för att återspegla teknisk utveckling samt lagändringar.

Delstat: Januari 2022

11. Kontakt

Om du har några allmänna frågor eller funderingar om integritet är du välkommen att kontakta oss. Du kan nå oss på följande kontaktuppgifter:

AVILOO GmbH, Brown-Boveri-Straße 16, 2351 Wiener Neudorf, Österrike
Tel: 432236 374 036, e-post: info@aviloo.com

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close