PRIVACY POLICY

De zorgvuldige behandeling en bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uw gegevens derhalve uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de DSGVO en de Oostenrijkse DSG.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het Internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Inhoud van de Gebruiksvoorwaarden:

1. 1. Rechtsgevolgen van deze gebruiksvoorwaarden
2. Verwerking van persoonsgegevens
3. Links naar andere websites
4. Doorgeven van gegevens aan derde dienstverleners
5. Cookies
6. Google Analytics
7. Gegevensbeveiliging
8. Contact opnemen via e-mail, brief, telefoon of fax
9. Uw rechten
10. Bijwerken privacy beleid
11. Contact

Dit Privacybeleid dient als informatie over de gegevensverwerking die wij uitvoeren, de aard, reikwijdte en doeleinden daarvan, en uw rechten in dit verband en is ook geldig voor alle subdomeinen van aviloo.com (webshop, funnels, etc.).

Deze gebruiksvoorwaarden moeten worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen onverlet.

2 Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenoemde "betrokkene"). Voorbeelden zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, socialezekerheidsnummer. Daarnaast zijn er ook speciale categorieën persoonsgegevens (de zogenaamde "gevoelige gegevens"). Volgens de GDPR vallen hieronder bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of gegevens in verband met strafrechtelijke procedures.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als er een wettelijke grondslag iSd DS-GVO wordt gegeven, in de volgende drie situaties:

Als u zich wilt registreren als testrijder en/of een AVILOO accutest wilt afnemen, verwerken wij de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • kenteken
 • betalingsgegevens

In het kader van de testritten verzamelen wij - conform het contract met de testrijder - naast andere technische gegevens ook persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de diagnose van de batterij. De volgende gegevens zijn verzameld:

 • voertuigidentificatienummer
 • GPS-gegevens voor gegevensvalidatie en fraudedetectie

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw IP-adres, het begin en het einde van de sessie vastgelegd voor de duur van die sessie.

Dit is te wijten aan technische redenen (websitebezoek en contractvervulling) en vertegenwoordigt dus een legitiem belang iSv Art 6 para 1 lit f DSGVO. Tenzij hieronder anders is bepaald, worden deze gegevens niet verder door ons verwerkt.

Het gebruik van in het impressum gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. AVILOO GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij wijzen erop dat dit privacybeleid uitsluitend van toepassing is op de website van AVILOO GmbH. Wij hebben geen invloed op en controleren niet of andere aanbieders de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming naleven.

4. overdracht van gegevens aan derde dienstverleners

Door de complexiteit van bepaalde gegevensverwerkingen is het voor ons essentieel om bepaalde diensten te leveren met de betrokkenheid van derde partijen. Alle verwerkers aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn contractueel verplicht deze vertrouwelijk te behandelen en mogen uw gegevens alleen verwerken in het kader van hun dienstverlening.

De overdracht van de gegevens die relevant zijn in het respectieve individuele geval vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen of. contractuele overeenkomst met de volgende entiteiten:

 • IT-dienstverleners
 • Om de batterij-diagnose procedure te optimaliseren, zenden wij ook technische gegevens zonder persoonlijke referentie aan dienstverleners die buiten de EU gevestigd kunnen zijn. Deze dienstverleners zijn producenten of fabrikanten op het gebied van e-mobiliteit en batterijproductie, alsmede onderzoeksinstellingen.

5. koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe u onze website gebruikt, zodat wij ons aanbod gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt toestemming geven voor hele categorieën of meer informatie bekijken om alleen bepaalde cookies te selecteren:

Noodzakelijk - Noodzakelijke cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Daarom kunt u ze niet uitschakelen. Dit type cookie wordt uitsluitend door de websitebeheerder gebruikt (first-party cookie) en alle in de cookies opgeslagen informatie wordt alleen naar deze website gestuurd.

Functionele - Functionele cookies stellen deze website in staat bepaalde functies te bieden en informatie op te slaan die door de gebruiker is ingevoerd - bijvoorbeeld reeds geregistreerde namen of taalselectie. Dit zorgt voor verbeterde en gepersonaliseerde functies.

Performance - Performance cookies verzamelen informatie over hoe deze website wordt gebruikt. De websitebeheerder gebruikt deze cookies om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van de website te verbeteren.

 • statistieken- & marketing tabel (zie hieronder)

Opmerking: Deze opsomming kan niet pretenderen volledig te zijn, aangezien uit de ervaring van Google blijkt dat zij hun keuze van cookies ook steeds wijzigen.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat dit alleen in individuele gevallen wordt toegestaan:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Verwijderen en beheren van cookies

Microsoft Edge: Verwijderen en beheren van cookies

Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

6. google analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website, een webanalysedienst die in Europa wordt aangeboden door Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Namens ons gebruikt Google de verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Voor dit doel verwerkt Google Cookie informatie over het gebruik van de website, bijv. browsertype en -versie, gebruikt besturingssysteem, eerder bezochte website, IP-adres van de computer, tijdstip van de serveraanvraag.

We willen er hier op wijzen dat we alleen Google Analytics gebruiken met actieve IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Volgens Google wordt het door uw browser doorgegeven IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De verwerking van deze gegevens vindt alleen plaats met uw toestemming (art. 6 lid 1 lit a DSGVO), die u ons uitdrukkelijk hebt gegeven op basis van de ingestelde cookie-instellingen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, maar deze intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de tot dan toe verrichte gegevensverwerking.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar voor een periode van 14 maanden opgeslagen.

Voor meer informatie over Google's gebruik van gegevens, instellingen en opt-out opties, verwijzen wij u naar Google's privacybeleid op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies.

Bovendien kunt u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google wordt verzonden en door Google wordt gebruikt. De volgende link brengt u naar de juiste plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. gegevensbeveiliging

Wij nemen noodzakelijke en passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, misbruik en ongeoorloofde toegang. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde, ultramoderne werkomgeving, met de server uitsluitend in het rechtsgebied van de EU.

Toegang tot onze website is beveiligd via HTTPS als uw browser SSL ondersteunt. Dit betekent dat de communicatie tussen uw terminal en onze server gecodeerd is.

De door u ingevoerde of bekendgemaakte persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang door middel van gecodeerde transmissie, tegen toegang beveiligde opslag die niet van buitenaf toegankelijk is en fysieke beschermingsmaatregelen voor de servers. De veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien in het licht van de technologische ontwikkelingen. Naast SSL-encryptie omvatten dergelijke maatregelen ook regelmatige software- en hardware-updates, permanente serverbewaking en back-upbeheer.

8. contact via e-mail, brief, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt, zullen de door u verstrekte informatie en gegevens (naam, contactgegevens, specifieke informatie van uw verzoek), gedurende zes maanden door ons worden bewaard om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming. De in dit verband verkregen gegevens zullen onmiddellijk worden gewist, tenzij er een contractuele relatie tot stand komt.

Indien u per e-mail contact met ons wenst op te nemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de doorgegeven informatie niet gewaarborgd is. Door hun technische ontwerp kan de inhoud van e-mails door derden worden ingezien, tenzij speciale technische beveiligingsmaatregelen worden genomen. Daarom verzoeken wij u geen vertrouwelijke informatie per e-mail te sturen.

9. uw rechten

U hebt in het algemeen recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar met betrekking tot uw door ons opgeslagen gegevens.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen tegen de gegevensverwerking bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming en de bevoegde instantie in uw land.

10 Bijwerking van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen of bij te werken indien nodig om technische ontwikkelingen en wettelijke veranderingen weer te geven.

Staat: januari 2022

11. contact

Als u algemene vragen of zorgen heeft over privacy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

AVILOO GmbH, Brown-Boveri-Straße 16, 2351 Wiener Neudorf, Oostenrijk
Tel: 432236 374 036, e-mail: info@aviloo.com

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close