ALLMÄNNA LICENSVILLKOR – AVILOO BATTERIPROGRAMVARA - V 7_23

 

Angående användning av AVILOO BATTERY-PROGRAMVARA från AVILOO GmbH,

Brown-Boveri- Straße 16, 2351 Wiener Neudorf, Austria,
Företagets registreringsnummer FN 502117 h (“AVILOO”)

 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER
 • AVILOO är specialiserade på att testa litiumbatterier i elfordon och har utvecklat oberoende testförfaranden för detta syfte. AVILOO PREMIUM-batteritestet ger information om hälsotillståndet för batteriet i ett elfordon. För detta krävs att el- eller plug-in hybridfordonet är anslutet till AVILOO BOX och att batteriet laddas ur från 100 % ner till 10 % under högst sju dagar genom körning. Under denna körning avläses (i) fordonsdata från fordonselektroniken och (ii) GPS-positionsdata (“TEST DATA”) från AVILOO BOX skickas till AVILOO-servern, utvärderas och ett AVILOO-battericertifikat om batteriets tillstånd (hälsotillstånd) utfärdas (denna testmetod kallas nedan för "AVILOO PREMIUM TEST"). AVILOO FLASH-testet ger information om batteriets tillstånd i ett elfordon. För detta krävs att el- eller plug-in hybridfordonet är anslutet till AVILOO BOX. Under denna anslutning läses fordonsdata från fordonselektroniken ("TEST DATA") från AVILOO BOX till AVILOO-servern, utvärderas och en AVILOO Batterirapport om batteriets tillstånd utfärdas (denna testmetod kallas nedan för "AVILOO FLASH TEST"). SOH SCAN ger information om hälsotillståndet enligt tillverkarens beräkningar. AVILOO läser endast av tillverkarens SOH och överför detta med hjälp av en SOH SCAN-rapport eller via ett API. AVILOO tar inget ansvar för riktigheten i tillverkarens SOH-utläsning för denna produkt. (denna metod kallas nedan "AVILOO-SOH SCAN"). AVILOO PREMIUM TEST, AVILOO FLASH TEST och AVILOO SOH SCAN kallas nedan för "AVILOO BATTERITESTERITEST".
 • AVILOO har utvecklat analys- och testprogramvara ("AVILOO BATTERY SOFTWARE") för att utvärdera TESTDATA och skapa AVILOO-battericertifikatet, som erhålls som en del av ett AVILOO PREMIUM TEST eller AVILOO Batterirapport, som erhålls som en del av ett AVILOO FLASH TEST.
 • KUNDEN önskar tillämpa AVILOO BATTERITEST på sina egna fordon ("EGNA VEHIKEL"). Utvärderingen av TESTDATA via AVILOO BATTERIPROGRAMVARA förblir AVILOO:s ansvar. Baserat på de TESTDATA som fastställts av AVILOO skapar AVILOO ett AVILOO-battericertifikat eller en AVILOO-batterirapport eller överför den valda tillverkarens SoH via API.
 • I detta sammanhang reglerar dessa allmänna licensvillkor ("LICENS VILLKOR") tillsammans med bilagorna till dessa LICENSVILLKOR den rättsliga ramen för beviljande av en icke-exklusiv licens att använda AVILOO BATTERIPROGRAMVARA.
 • De termer som används i dessa LICENSVILLKOR med versaler har de definitioner som tilldelas dem i detta avsnitt och är en del av AVTALET
 • .

"FAKTURERINGSPERIOD" avser perioden (i) mellan INGÅNGSDAGEN och den närmast följande sista kalenderdagen i en jämn kalendermånad, samt (ii) varje efterföljande period mellan den 1st i en udda kalendermånad och den sista kalenderdagen (a) i en jämn kalendermånad eller (b) i AVTALETS VARAKTIGHET;

"KONTO" har den betydelse som anges i avsnitt 3.3;

"

"

"

""

"AVILOO" har den betydelse som anges i rubriken;

"

"AVILOO" har den betydelse som anges i rubriken

"AVILOO BOX" betyder (i) den tekniska enheten och (ii) uppsättningen OBD-kablar som KUNDEN kan ansluta till sitt el- eller laddhybridfordon via en analyskontakt och med hjälp av vilka, TESTDATA beroende på AVILOO BATTERITEST vid stillastående eller under körning kan läsas under en körning och sedan utvärderas med hjälp av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA och (ii) tillhörande tillbehör (såsom anslutnings- eller strömkablar);

"AVILOO BATTERITEST" har den betydelse som anges i avsnitt 1.1;

"

"

"AVILOO BATTERITEST".

"AVILOO BATTERIPROGRAMVARA" har den betydelse som anges i avsnitt 1.2;

"

"AVILOO BATTERIPROGRAMVARA" har den betydelse som anges i avsnitt 1.2

"BESTÄLLNINGSFORMULÄR" avser beställningsformuläret mellan KUNDEN och AVILOO som bifogas dessa LICENSVILLKOR och specificerar de tjänster som tillhandahålls av AVILOO under AVTALET;

"

"AVILOO BATTERIPROGRAMVARA" avser den betydelse som anges i avsnitt 1.2;

"EGNA FORDON" avser fordon som KUNDEN har rätt att använda på grundval av en juridisk titel, till exempel genom köp-, hyres- eller leasingavtal,

"

"EGNA FORDON" avser fordon som KUNDEN har rätt att använda på grundval av en juridisk titel, till exempel genom köp-, hyres- eller leasingavtal.

"FÖRSTA PERIODEN" har den betydelse som anges i avsnitt 9.1;

"

"FÖRSTA PERIODEN".

"FÖLJANDE PERIOD" har den innebörd som anges i punkt 9.1;

"

"FÖLJANDE PERIOD" har den innebörd som anges i punkt 9.1

"IKRAFTTRÄDANDE" har den innebörd som anges i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET;

"

"IKRAFTTRÄDANDE

"KUND" avser den (juridiska eller fysiska) person som ingår AVTALET med AVILOO och som anges i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET;

"

"KUND".

"LICENSVILLKOR" avser dessa allmänna licensvillkor;

"

"LICENSVILLKOR

"LICENSAVGIFTER" har den betydelse som anges i avsnitt 3.1;

"

"LICENSAVGIFTER" har den betydelse som anges i avsnitt 3.1

"PARTER" betyder AVILOO och KUNDEN tillsammans och "PARTY" betyder var och en för sig;

"PROGRAMVARU LICENS" har den betydelse som anges i avsnitt 3.1;

"

"LICENS".

"USER" avser varje person som, i enlighet med avsnitt 7.1, har auktoriserats av AVILOO att använda AVILOO BATTERIPROGRAMVARA på kundens begäran. ANVÄNDARE är till exempel anställda, frilansare eller konsulter hos KUNDEN;

"TEST DATA" betyder alla fordons- eller GPS-data som läses av med AVILOO BOX;

"TEST ENTRY" har den betydelse som anges i avsnitt 6.1;

"

"TEST ENTRY".

"TESTAVGIFT" har den betydelse som anges i avsnitt 8.2;

"

"TESTAVGIFT" har den betydelse som anges i avsnitt 8.2

"AVTAL" avser beställningsformuläret, licensvillkoren, bilagorna till dessa licensvillkor och eventuella efterföljande ändringar i enlighet med bestämmelserna i licensvillkoren;

"

"AVTAL" avser beställningsformuläret, licensvillkoren, bilagorna till dessa licensvillkor och eventuella efterföljande ändringar i enlighet med bestämmelserna i licensvillkoren;

"

"AVTALSTID" avser den FÖRSTA PERIODEN tillsammans med alla FÖLJANDE PERIODER;

"

"AVTALSTID

"ANVÄNDNINGSFORMÅL" har den innebörd som anges i punkt 2.1;

 • I den utsträckning som det hänvisas till ett "avsnitt" i dessa LICENSVILLKOR, avser hänvisningen motsvarande avsnitt i dessa LICENSVILLKOR.
 • <li[gt
 • Bilagorna till dessa LICENSVILLKOR utgör en integrerad del av dessa LICENSVILLKOR och AVTAL.
 • Genom att underteckna BESTÄLLNINGSFORMULÄRET erkänner KUNDEN dessa LICENSVILLKOR (och alla andra bilagor) som en del av KONTRAKTET och gäller för hela KONTRAKTETS VARAKTIGHET. KUNDENS eventuella affärs- och inköpsvillkor gäller endast om de erkänns av AVILOO i enskilda fall på grundval av ett individuellt avtal.
 1. Föremål för avtalet
 • Som en del av AVTALET tillhandahåller AVILOO KUNDEN följande tjänster:
  • <li[gt
  1. beviljande av en licens för AVILOO BATTERIPROGRAMVARA;
  2. tillhandahållande av en eller flera AVILOO BOXES;

  specifikt för det enda syftet att göra det möjligt för KUNDEN att utsätta sina EGNA VEHIKEL för AVILOO BATTERITEST ("ANVÄNDNINGSFORMÅL")

  1. LICENS FÖR PROGRAMVARAN AVILOO BATTERY
  • AVILOO ger KUNDEN - beroende på de betalningar som KUNDEN ska göra för PROGRAMVARULICENSEN enligt BESTÄLLNINGSFORMULÄRET ("LICENSAVGIFTER") - den personliga, icke-exklusiva, rumsligt obegränsade rätten att använda AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, som är begränsad till KONTRAKTPERIODEN och omfattas av bestämmelserna i detta KONTRAKT ("PROGRAMVARULICENSEN").
  • AVILOO BATTERIPROGRAMVARA görs tillgänglig för KUNDEN inom ramen för PROGRAMVARULICENSEN och säljs uttryckligen inte till KUNDEN. KUNDEN får endast använda AVILOO BATTERIPROGRAMVARA i enlighet med bestämmelserna i detta AVTAL för ANVÄNDNINGSFORMÅLET.
  • I samband med PROGRAMVARULICENSEN för AVILOO PREMIUM TEST kan AVILOO förse KUNDEN med en egen användaråtkomst ("ACCOUNT"). Ett separat KONTO skapas dock endast om detta avtalas i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET Om så önskas kan KUNDEN ha flera KONTON tillgängliga.
  • Användningen av PROGRAMVARULICENSEN är begränsad till det antal KONTON och ANVÄNDARE som anges i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET (eller ett separat skriftligt avtal mellan parterna).
  • PROGRAMVARULICENSEN för AVILOO PROGRAMVARA får inte underlicensieras, tilldelas eller överföras, eller göras tillgänglig på något annat sätt.
  1. BESTÄMMELSER OM AVILOO BOX
  • I samband med PROGRAMVARULICENSEN ger AVILOO KUNDEN det antal AVILOO BOXAR som anges i beställningsformuläret. Överlåtelsen sker uteslutande i ANVÄNDNINGSSYFTET.
  • AVILOO BOX förblir AVILOO:s egendom och måste returneras oskadad till AVILOO omedelbart efter att AVTALET har upphört, dock senast inom fyra veckor. KUNDEN måste stå för eventuella returkostnader.
  • OM (i) en AVILOO BOX inte returneras inom den period som anges i avsnitt 4.2 eller (ii) en returnerad AVILOO BOX är skadad (med undantag för vanliga tecken på slitage), ska KUNDEN ersätta AVILOO för material- och produktionskostnaderna på 550,00 EUR (exklusive moms) för varje AVILOO BOX som är skadad eller inte returneras i tid inom 14 dagar från det att KONTRAKTET avslutats till det bankkonto som anges i BESTÄLLNINGSKRAVET.
  • KUNDEN är skyldig att behandla de AVILOO BOXAR som tillhandahålls med omsorg. KUNDEN måste omedelbart informera AVILOO om eventuella skador (med undantag för normala tecken på slitage). I händelse av att sådan skada orsakas på en AVILOO BOX
  1. och har sitt ursprung i KUNDENS handlingar, har AVILOO rätt att debitera kunden en ersättning på 550 EUR (exklusive moms), som ska betalas inom 14 dagar efter anmälan om skadan till det bankkonto som anges i motsvarande del av BESTÄLLNINGSFORMULÄRET
 1. och har sitt ursprung i KUNDENS handlingar.
 2. utan inblandning av tredje part, kommer AVILOO att förse kunden med en ny
  AVILOO BOX kostnadsfritt.
 1. KUNDENS ÅTAGANDEN
 • För att AVILOO ska kunna tillhandahålla tjänsterna i enlighet med detta AVTAL förbinder sig KUNDEN att (i) vidta alla nödvändiga åtgärder inom sitt ansvarsområde, särskilt att skapa och upprätthålla en snabb och stabil internetanslutning, en kontinuerlig elanslutning samt att uppfylla kraven för maskinvara och programvara,.
  • KUNDEN är ansvarig för:
  1. användningen av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA i enlighet med avtalet, lagen och dess syfte;
  2. <li[gt
  3. övervakning av att dess ANVÄNDARE följer detta AVTAL,
  4. sekretess för åtkomstdata för AVILOO BATTERIPROGRAMVARA och förhindrande av obehörig åtkomst eller obehörig användning av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA av andra personer än ANVÄNDARNA, varvid KUNDEN omedelbart ska informera AVILOO om sådan åtkomst
  5. .
  6. säkerställa att när AVILOO BATTERITEST utförs är endast AVILOO BOX ansluten till de bussystem som finns tillgängliga vid OBD-porten på det EGNA VEHIKEL som ska testas;
  • Om AVILOO blir medvetet om en överträdelse av bestämmelserna enligt detta avsnitt 5, har AVILOO rätt att, utan att det påverkar övriga rättigheter enligt AVTALET, stänga av KUNDENS tillgång till AVILOO BATTERIPROGRAMVARA tills situationen har klargjorts och i detta sammanhang all begärd information och dokument från KUNDEN klargör situationen.
 1. UTFÖR AVILOO BATTERITESTER
 • För varje AVILOO PREMIUM TEST som utförs på ett EGET FORDON måste KUNDEN skapa en motsvarande post via AVILOO BATTERY SOFTWARE ("TEST ENTRY"). Det är inte möjligt att kombinera flera AVILOO PREMIUM TESTS under en TEST ENTRY. Ingen TEST ENTRY är nödvändig för att utföra ett AVILOO FLASH TEST och en AVILOO SOH SCAN.
 • KUNDEN ska ersätta AVILOO för varje AVILOO BATTERITEST som utförs på ett EGET FORDON i enlighet med avsnitt 8.2.
 • KUNDEN ska ersätta AVILOO för varje AVILOO BATTERITEST som utförs på ett EGET FORDON i enlighet med avsnitt 8.2.
 • För att förtydliga anges att utvärderingen av AVILOO BATTERITEST är AVILOO:s enda ansvar. På grundval av de testdata som fastställts av AVILOO skapar AVILOO för AVILOO PREMIUM TEST AVILOO-battericertifikatet, eller för AVILOO FLASH TEST AVILOO-batterirapporten eller överför tillverkarens SOH-utläsning för AVILOO SOH SCAN. AVILOO kommer att förse KUNDEN med battericertifikatet elektroniskt inom två arbetsdagar som ett resultat av AVILO PREMIUM TEST. Testresultaten för AVILOO FLASH TEST och AVILOO SOH SCAN överförs omedelbart.
 • AVILOO har rätt att kontrollera efterlevnaden av dessa bestämmelser. I händelse av berättigade tvivel måste KUNDEN på begäran lämna all nödvändig information och alla nödvändiga dokument till AVILOO.
 • .
 1. Leverans och uppdateringar
 • På INTRÄDESDAGEN kommer AVILOO att förse KUNDEN med sina egna åtkomstuppgifter (användarnamn och lösenord) för AVILOO BATTERIPROGRAMVARA för varje KONTO. På kundens begäran kommer AVILOO att skapa individuella ANVÄNDARE inom AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, förutsatt att det maximala antalet möjliga ANVÄNDARE i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET inte överskrids. AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, som hostas av AVILOO, används via internet och kan nås när KUNDEN loggar in på motsvarande åtkomstwebbplats via sin webbläsare.
 • AVILOO BATTERIPROGRAMVARA uppdateras kontinuerligt av AVILOO utan separata LICENSAVGIFTER. AVILOO förbehåller sig rätten att i framtiden utveckla ytterligare funktioner för AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, vilka erbjuds KUNDEN både (i) mot betalning av alla avgifter och (ii) kostnadsfritt.
 1. BETALNINGSVILLKOR
 • De månatliga LICENSAVGIFTERNA betalas med hjälp av en faktura som AVILOO skickar till KUNDEN vid varje årsdag för detta KONTRAKT för en period på 12 månader i förväg. Beloppet för de årliga LICENSAVGIFTERNA framgår av BESTÄLLNINGSFORMULÄRET.
 • Utöver LICENSAVGIFTERNA debiterar AVILOO KUNDEN en separat kostnadsersättning ("TEST FEE") för varje AVILOO BATTERITEST som utförs på ett EGET VEHIKEL. Beloppet för TESTAVGIFT framgår av BESTÄLLNINGSFORMULÄRET AVILOO reglerar TESTAVGIFTERNA inom FAKTURERINGSPERIODEN. AVILOO skickar en motsvarande faktura till KUNDEN för det beräknade totalbeloppet i slutet av respektive FAKTURERINGSPERIOD.
 • Det är uttryckligen överenskommet att LICENSAVGIFTERNA och TESTAVGIFTERNA är föremål för årlig indexering. Det europeiska konsumentprisindexet EU HICP ("EU Harmonized Index of Consumer Prices") som publiceras varje månad av EUROSTAT eller ett jämförbart index som tar dess plats fungerar som ett mått för att beräkna den årliga indexeringen. Indexjusteringen sker varje 1 januarist efter INGÅNGSDAGEN. Basindex för beräkning av den årliga indexeringen är indexet för november föregående år. (Exempel: årlig indexering för januari 2023 beräknas genom att jämföra indextalet för november 2021 med indextalet för november 2022). Alla indexeringssatser ska beräknas med en decimal.
 • AVILOOs fakturor förfaller till betalning inom femton (15) dagar från fakturering utan några avdrag. KUNDEN har inte rätt att hålla inne eller kvitta betalningar av någon anledning. Betalning av LICENSAVGIFTER ska ske genom elektronisk överföring till AVILOOs bankkonto IBAN: AT66 3400 0000 0007 7941 BIC: RZOOAT2L, såvida inte PARTERNA har kommit överens om en annan betalningsmetod.
 • Om LICENSAVGIFTERNA inte betalas inom femton (15) dagar från förfallodagen förbehåller sig AVILOO rätten att stänga av tillgången till AVILOO BATTERY SOFTWARE.
 • I händelse av utebliven betalning måste KUNDEN betala lagstadgad dröjsmålsränta. Om KUNDEN är trettio (30) dagar försenad med betalningen av LICENSAVGIFTERNA har AVILOO rätt att (i) säga upp AVTALET i förtid och (ii) kräva att hela det utestående beloppet betalas före utgången av AVTALETS LÖPTID.
 • PARTERNA kan komma överens om andra betalningsvillkor i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET som avviker från detta avsnitt 8.
 1. KONTRAKTETS LÄNGD OCH UPPHÖRANDE
 • Om inte annat överenskommits i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET gäller AVTALET i tolv (12) månader från INGÅNGSDAGEN ("FÖRSTA PERIODEN"). Om ingen PART säger upp AVTALET skriftligen med en uppsägningstid på nittio (90) dagar före utgången av AVTALETS LÄNGD, förlängs AVTALETS LÄNGD automatiskt varje år med ytterligare 12 (tolv) månader (varje sådan förlängningsperiod en "FÖLJANDE PERIOD").
 • Om en PART bryter mot en väsentlig bestämmelse i AVTALET, har den andra PARTEN rätt att säga upp AVTALET med omedelbar verkan av ett viktigt skäl. Ett viktigt skäl som ger AVILOO rätt att säga upp avtalet är i synnerhet utebliven betalning i enlighet med avsnitt 8.6, eller användning av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA i strid med avtalet, i synnerhet i strid med bestämmelserna i avsnitt 3 och 5.
 • Vid uppsägning av detta KONTRAKT, oavsett orsaken till uppsägningen:
 1. KUNDEN ska återlämna alla dokument, böcker, register, korrespondens, handlingar, KONFIDENTIELL INFORMATION och annan information, samt alla AVILOOs enheter och annan egendom till AVILOO (och inte behålla, rekonstruera eller överföra dem till någon annan); plus
 2. KUNDEN ska återlämna de AVILOO BOXAR som tillhandahållits AVILOO i enlighet med avsnitt 4.1.
 1. SUPPORT
 • Som en del av beviljandet av PROGRAMVARULICENSEN erbjuder AVILOO KUNDEN följande kostnadsfria supporttjänster:
   1. E-postsupport: AVILOO erbjuder KUNDEN e-postsupport på e-postadressen info@aviloo.com måndag-torsdag mellan kl. 9.00 och 16.00 (CET) och fredag kl. 9.00 till 14.00 (CET). AVILOO kommer att sträva efter att besvara alla förfrågningar på ett noggrant och snabbt sätt.
   2. Telefonsupport: AVILOO erbjuder KUNDEN telefonsupport på numret +43 2236 374 036 - 300 måndag - torsdag mellan kl. 9.00 och 16.00 (CET) och fredag kl. 9.00 - 14.00 (CET). AVILOO kommer att sträva efter att besvara alla förfrågningar på ett noggrant och snabbt sätt.
 1. GARANTI
</ol[gt
 • AVILOO BATTERIPROGRAMVARA tillhandahålls "i befintligt skick" i enlighet med den aktuella tekniska utvecklingen och beroende på tillgänglighet ("i befintligt skick"). Användningen av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA sker på användarens risk och bekostnad.
 • Dessutom garanterar AVILOO, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna, att de nyttjanderätter som beviljas AVILOO BATTERIPROGRAMVARA är fria från tredje parts rättigheter som kan stå i konflikt med KUNDENS avtalsenliga användning.
 • AVILOO ger endast de garantier som nämns i avsnitt 11.1 och 11.2 och utesluter alla andra garantier, bekräftelser och försäkringar i förhållande till AVILOO BATTERIPROGRAMVARA i den utsträckning som tillåts enligt lag. Rekommendationer eller information från AVILOO utgör endast en garanti för KUNDEN om dessa uttryckligen har avtalats som sådana. AVILOO garanterar i synnerhet inte att AVILOO BATTERIPROGRAMVARA eller dess funktionalitet och kvalitet uppfyller KUNDENS krav och förväntningar eller att den är lämplig för ett specifikt syfte som KUNDEN har avsett. AVILOO garanterar uttryckligen inte riktigheten i den SOH som läses ut av tillverkaren som en del av AVILOO SOH-skanningen. KUNDEN är medveten om att detta inte är ett SOH som beräknats av AVILOO.
 • AVILOO lämnar i synnerhet ingen garanti för fel eller andra prestandafel i AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, som
   1. är baserade på driftstopp på grund av nödvändigt underhåll, programuppdatering eller omständigheter (såsom tekniska problem hos tredje part, force majeure) som inte ligger inom AVILOOs inflytandesfär;
   2. är baserade på otillräcklig kvalitet på internetanslutningen eller fel i hårdvara, operativsystem eller programvara från andra tillverkare som inte kan tillskrivas AVILOO;
   3. orsakades av användningsfel eller felaktig användning från KUNDENS eller dennes ANVÄNDARES sida och som kunde ha undvikits genom korrekt och noggrann användning;
   4. uppstår till följd av ändringar av (i) operativsystem, (ii) programvara från tredje part som är nödvändig för driften av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, (iii) eller gränssnitt och parametrar; eller
   5. uppstår på grund av programvaruvirus eller annan yttre påverkan som AVILOO inte ansvarar för, såsom olyckor, ström- eller internetavbrott eller naturkatastrofer
   6. .
   7. uppstår eftersom hårdvara som skiljer sig från AVILOO BOX är ansluten till bussystemen på OBD-porten i KUNDENS EGET FORDON som ska testas.
 1. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
 • AVILOO ansvarar endast för skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Allt ansvar för skador som orsakats av lätt oaktsamhet är uteslutet. AVILOO åtar sig inget ansvar för indirekt skada, utebliven vinst, följdskada eller immateriell skada av något slag. Begränsningen av AVILOO:s ansvar enligt detta AVTAL gäller i den utsträckning som tillåts enligt lag. Anspråk mot AVILOO som härrör från detta AVTAL är (i) för varje annan förlust av anspråk inom sex (6) månader från kännedom om skadan; och (ii) att hävda anspråk mot AVILOO exklusivt, exklusive det personliga ansvaret för alla representanter, anställda och underleverantörer till AVILOO.
 • AVILOO:s ansvar gentemot KUNDEN enligt detta AVTAL är (i) oavsett den rättsliga grunden för anspråken och (ii) så långt det är juridiskt tillåtet, begränsat till (netto)summan av de LICENSAVGIFTER och TESTAVGIFTER som AVILOO har erhållit totalt enligt detta AVTAL
 1. SKADESTÅND
 • AVILOO ska ersätta och hålla KUNDEN skadeslös i fråga om alla anspråk som baseras på det faktum att den avtalsenliga användningen av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA bryter mot en tredje parts gällande industriella äganderätt eller upphovsrätt. För sådana anspråk enligt avsnitt 13.1 gäller ansvarsbegränsningarna enligt avsnitt 12.
 • KUNDEN ska omedelbart skriftligen meddela AVILOO om ett krav ställs mot honom i enlighet med avsnitt 13.1 och, i händelse av en rättslig tvist, utfärda ett meddelande till tredje part för att ge AVILOO möjlighet att ansluta sig till förfarandet. KUNDEN måste samordna alla steg och processåtgärder med AVILOO, i synnerhet bekräftelser och jämförelser, stödja AVILOO efter bästa förmåga och vidarebefordra all nödvändig och relevant information till AVILOO.
 • Om det finns ett anspråk enligt avsnitt 13.1 har AVILOO rätt att ändra AVILOO BATTERY SOFTWARE på ett sådant sätt att det inte längre finns ett anspråk på intrång, förutsatt att detta är rimligt för KUNDEN. Om det inte är möjligt att ändra AVILOO BATTERIPROGRAMVARA har AVILOO rätt att (i) sluta använda AVILOO BATTERIPROGRAMVARA och (ii) att upplösa AVTALET med omedelbar verkan.
 • KUNDEN ska ersätta och hålla AVILOO skadeslöst med avseende på alla anspråk baserade på
 1. avtalsbrott genom KUNDENS användning av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, i synnerhet i strid med bestämmelserna i avsnitt 3 och 5; plus
 2. KUNDENS användning av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, i synnerhet i strid med bestämmelserna i avsnitt 3 och 5
 3. en överträdelse av en effektiv kommersiell äganderätt eller upphovsrätt för en tredje person av KUNDEN, såvida det inte är baserat på en avtalsenlig användning av AVILOO BATTERIPROGRAMVARA.
 1. Immateriella rättigheter
 • Med undantag för PROGRAMVARULICENSEN som beviljas KUNDEN enligt detta avtal, förbehåller sig AVILOO uttryckligen alla rättigheter till AVILOO BATTERIPROGRAMVARA och AVILOO BOXES, inklusive all global teknik, immateriella rättigheter och äganderätt till dessa. Detsamma gäller för TESTDATA som registrerats med AVILOO-BOXEN, i den mån dessa TESTDATA är det ursprungliga resultatet av en utvärdering och/eller rekombination av data som AVILOO har läst ut från OBD-porten.-
 • Utan skriftligt medgivande från AVILOO får KUNDEN inte ta bort, gömma eller dölja några meddelanden om upphovsrätt eller andra meddelanden om äganderätt från AVILOO från AVILOO BATTERIPROGRAMVARA, AVILOO BOXES eller från annat material som görs tillgängligt enligt detta AVTAL. Ett brott mot denna bestämmelse betraktas som ett allvarligt avtalsbrott i enlighet med avsnitt 9.2.
 • KUNDEN får inte ändra, redigera, anpassa, bakåtkompilera, reproducera, demontera, dekompilera eller kopiera AVILOO BATTERIPROGRAMVARA eller AVILOO BOXES, eller använda några andra tekniska eller logiska förfaranden i detta avseende för att förbättra deras struktur, processer, funktionalitet eller påverka andra patenterbara egenskaper eller för att få information om dem.
 • KUNDEN är förbjuden att i efterhand redigera resultaten av AVILOO BATTERITESTER, inklusive AVILOO battericertifikat om batteriets hälsotillstånd, AVILOO batterirapporter och AVILOO SOH SCAN-rapporten. Detsamma gäller för översättning, mångfaldigande, distribution, försäljning och allt annat tillgängliggörande till tredje part, oavsett sätt och syfte.
 • KUNDEN är förbjuden att skapa databaser av något slag från resultaten av AVILOO BATTERITESTER, inklusive AVILOO battericertifikat om batteriets hälsotillstånd, AVILOO batterirapporter och AVILOO SOH SCAN-rapporten. Resultaten av AVILOO BATTERITESTER får inte heller lagras av KUNDEN i databaser så att KUNDEN eller tredje part kan komma åt dem för att sprida databastjänster som helt eller delvis innehåller resultaten av AVILOO batteritester.
 • Om KUNDEN bryter mot en eller flera bestämmelser i avsnitt 14, ska KUNDEN betala ett avtalsvite på 250 000 EUR. Detta vite förfaller till betalning inom 14 dagar från AVILOO:s begäran. AVILOO:s ytterligare skadeståndsanspråk och AVILOO:s rätt till extraordinär uppsägning av AVTALET påverkas inte.
 1. Integritetspolicy
 • PARTERNA är skyldiga att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser vid genomförandet av AVTALET och ska säkerställa att deras representanter, anställda och tredje parter som kan hänföras till dem uppfyller dessa krav. För behandling av personuppgifter inom ramen för fullgörandet av detta AVTAL hänvisas till AVILOO:s dataskyddspolicy på https://aviloo.com/privacy-policy.html.
 1. KONFIDENTIALITET
 • PARTERNA skall behandla (i) innehållet i AVTALET och (ii) all information som de har mottagit i samband med förhandlingarna och ingåendet av AVTALET strikt konfidentiellt, i den mån alla relevanta handlingar och all relevant information inte är allmänt kända eller denna information erhölls utan brott mot denna sekretessplikt eller om utlämnandet av informationen krävs enligt lag. PARTERNA har rätt att vidarebefordra ovanstående information till nuvarande och framtida aktieägare, dotterbolag, deras avdelningar och anställda samt konsulter, förutsatt att de har undertecknat ett sedvanligt sekretessavtal.
 • Med förbehåll för avsnitt 17 måste offentliga meddelanden om detta AVTAL, dess ingående och dess genomförande, särskilt till media, samordnas i förväg mellan PARTERNA.
 • KUNDEN ger AVILOO rätt att presentera sitt samarbete på AVILOO:s webbplats under AVTALETS LÖPTID. För detta ändamål ger KUNDEN AVILOO en personlig, lokalt obegränsad, fri, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-överförbar och icke-sublicensierbar rätt att använda alla immateriella rättigheter, såsom i synnerhet varumärken eller identifieringsmärken (t.ex. logotyper), som är nödvändiga för sådant omnämnande och hänvisning till KUNDEN. Denna rättighet är begränsad till AVTALETS LÖPTID.
 1. Tillämpliga kommunikationer
 • All kommunikation som rör AVTALET måste ske skriftligen och måste skickas till den adress eller e-postadress som anges i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET (eller andra kommunikationskanaler som accepteras av båda PARTERNA), såvida inte en annan form krävs enligt tvingande lag. E-postmeddelanden räknas som skriftlig kommunikation.
 • Varje PART är skyldig att underrätta den andra PARTEN om eventuella ändringar i sina kontaktuppgifter. I annat fall anses meddelanden till den adress eller e-postadress som anges i BESTÄLLNINGSFORMULÄRET ha överförts på ett effektivt sätt.
 1. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

AVTALET och alla utomobligatoriska förpliktelser som härrör från eller i detta sammanhang omfattas av österrikisk lag, med undantag för dess lagvalsregler och FN:s köpkonvention. Behörig domstol för alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta AVTAL (inklusive tvister om dess existens, giltighet och uppsägning) är den behöriga domstolen i Wien.

 1. Diverse bestämmelser
 • AVILOO och KUNDEN är oberoende parter. Ingenting i AVTALET ska tolkas på ett sådant sätt att en PART blir agent, anställd, franchisetagare, joint venture-partner eller juridisk representant för den andra PARTEN.
 • AVTALET gäller för KUNDEN personligen och får inte tilldelas eller överföras utan föregående skriftligt medgivande från AVILOO av någon anledning (inklusive en överföring enligt lag på grund av en sammanslagning, omorganisation, eller som ett resultat av ett förvärv eller förändring i ägandet) och varje överträdelse av denna bestämmelse berättigar AVILOO att säga upp AVTALET på grund av viktiga skäl med omedelbar verkan. AVILOO förbehåller sig uttryckligen rätten att tilldela och överföra rättigheter och skyldigheter från AVTALET till närstående företag i den mening som avses i avsnitt 189a UGB.
 • AVTALET och de avtal och bilagor som uttryckligen nämns däri utgör den fullständiga och exklusiva överenskommelsen mellan PARTERNA avseende föremålet för avtalet och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser om föremålet för avtalet.
 • Underlåtenhet att genomdriva någon bestämmelse i avtalet skall inte utgöra ett avstående från framtida genomdrivande av denna eller någon annan bestämmelse i avtalet.
 • Om en bestämmelse i AVTALET är eller blir verkningslös eller om detta AVTAL innehåller ett kryphål, påverkar detta inte giltigheten av de återstående bestämmelserna. I stället för den ogiltiga bestämmelsen skall en giltig bestämmelse anses ha överenskommits mellan PARTERNA, som så nära som möjligt motsvarar PARTERNAS ekonomiska avsikter. Detta gäller även eventuella luckor.
 • Varje PART bär kostnaderna för juridisk rådgivning och representation. Eventuella juridiska transaktionsavgifter bärs av KUNDEN.
 • Varje ändring av eller tillägg till AVTALET måste göras skriftligen och måste undertecknas av behöriga företrädare för PARTERNA. Detta gäller även en ändring eller avvikelse från detta krav på skriftlig form.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close